Handelsbetingelser​

Generelle bestemmelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforhold med Bagger-Nielsen ApS, medmindre der foreligger en af Bagger-Nielsen ApS affattet anden skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leverings-betingelser.

De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser forud for sådanne, medmindre Bagger-Nielsen ApS skriftligt har accepteret sådanne.​

Kataloger, brochurer salgsmateriale m.v.

De i Bagger-Nielsen ApS brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte eller lignende er uden forbindende for Bagger-Nielsen ApS, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber.

Ingen af de af Bagger-Nielsen ApS udleverede salgsspecifikationer det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræftelser eller lignende må uden Bagger-Nielsen ApS samtykke kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand.​​

Tilbud

Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i tilbuddet.​

Ordrer

Direkte indsendte ordrer eller ordrer optaget gennem Bagger-Nielsen ApS repræsentanter, ændringer eller udvidelser af ordrer samt mundtlige aftaler er kun gældende, når de er skriftligt bekræftet af Bagger-Nielsen ApS​

Forbehold for levering

Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold at force majeure, såsom strejke, lock-out, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import eller eksportrestriktioner, transporthindringer mv. samt med forbehold af uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er Bagger-Nielsen ApS fri for ansvar. Dette gælder uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer.

Bagger-Nielsen ApS forbeholder sig ret til over- eller underlevering ved specielt producerede varer med indtil 10% af de aftalte ordremænger.​

Leveringstider

De opgivne leveringstider regnes fra modtagelsen af de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som muligt. Bagger-Nielsen ApS påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne og en overskridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse. Bagger-Nielsen ApS forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.​

Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr.

Fragtomkostningerne afholdes af køber, medmindre andet er aftalt.

Ved leverancer over en vis beløbsstørrelse leveres fragtfrit. Forsendelsen sker for købers risiko også i tilfælde af fragtfri levering. For mindre leverancer beregnes ekspeditionsgebyr.​

Emballage

Paller og emballage faktureres køber. Fakturerede paller tages retur og krediteres, såfremt de er i samme stand som ved leveringen. Returneringen skal ske senest 4 uger fra modtagelsen og for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt.​

Priser

Hvor andet ikke er aftalt er de opgivne priser gældende listepriser på tidspunktet for afgivelsen af ordrebekræftelsen. Bagger-Nielsen ApS forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Overskrider en prisstigning 10% af den i ordrebekræftelsen opgivne pris og prisstigningen ikke skyldes ændringer i valutakurser, kan køber dog vælge at annullere ordren. Alle priser er excl. moms og afgifter.​

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det købte overgår først til køberen, når hele den aftalte købesum er betalt.​​

Betaling, renter og rykkergebyr

Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Sker betaling ikke til forfaldstid, debiteres 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Evt. kontantrabat beregnes af fakturabeløbet excl. moms afgifter emballage og fragt. Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.

Annullering, udskydelse og returnering

Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående aftale og med debitering af Bagger-Nielsen ApS omkostninger. Lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og kun mod debitering af et gebyr. Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt forarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.​

Produktansvar

Bagger-Nielsen ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Bagger-Nielsen ApS. Bortset fra grov uagtsomhed er Bagger-Nielsen ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er Bagger-Nielsen ApS ej heller ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvor disse indgår.

Bagger-Nielsen ApS er ikke ansvarlig for driftsstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Bagger-Nielsen ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand er køberen forpligtet til at holde Bagger-Nielsen ApS skadesløs i samme omfang, som Bagger-Nielsen ApS ansvar er begrænset i henhold til foranstående.​

Mangler og reklamationer

Mangler, der skyldes fejl begået af Bagger-Nielsen ApS giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af omlevering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Kun hvis omlevering ikke kan ske, har køber ret til at kræve erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de manglende varers fakturapris. Ud over ovennævnte påtager Bagger-Nielsen ApS sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler. Farve- eller materialeændringer kan forekomme på visse varer nogen tid efter deres ibrugtagning, som en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkninger og betragtes derfor ikke som mangler.

Reklamation skal altid ske straks, skriftligt og senest 8 dages efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget dog senest 30 dage efter varens modtagelse. Overskrides denne frist, fortaber køberen enhver ret til at gøre mangelindsigelse gældende.

Bagger-Nielsen ApS påtager sig i intet tilfælde noget videregående ansvar for solgte varer end det ansvar selskabet kan gøre gældende overfor den pågældende leverandør eller fabrikant af den pågældende vare.​

Byggeleveranceklausul

For varer, der anvendes til byggeri i Danmark, gælder følgende byggeleveranceklausul:

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår dog højst 6 år fra overgivelsen af materialerne til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved ”Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.”​

Udvidet reklamationsfrist

For leverancer af byggematerialer til tømmerhandlere og byggemarkeder, der har detailsalg til forbrugere i Danmark (excl. Grønland og Færøerne) Udvides den i punkt 15 anførte reklamationsfrist for leverancer bestemt til detailsalg dog til højst 7 år fra leveringen til køber. Den udvidede reklamationsfrist kan alene gøres gældende af køber og kun såfremt

  • den pågældende genstand af køber rent faktisk er videresolgt til en forbruger og​
  • sidstnævnte over for køber rejser krav i anledning af mangler inden udløbet af den i
    ​købelovens §83 stk. 2 jvf. § 54 stk. 2 anførte reklamationsfrist samt​
  • genstanden i øvrigt på leveringstidspunktet må anses for mangelfuld i henhold til kontraktforholdet mellem Bagger-Nielsen ApS og køber

Bortset fra førnævnte udvidelse af reklamationsfristen forbliver de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte bestemmelser fuldt ud gældende for eventuelle regreskrav mellem Bagger-Nielsen ApS og kunden.​

Risikoovergang

Medmindre andet er aftalt, sker levering ab Bagger-Nielsen ApS lager, således at køber bærer risikoen for det solgte. se punkt 7 stk. 2 ovenfor.​

Lovregler og værneting

Tvister, der måtte opstå mellem parterne, afgøres efter dansk rets regler ved Bagger-Nielsen ApS hjemting som værneting. Dog skal Bagger-Nielsen ApS kunne vælge at foretage søgsmål ved købers værneting.​​​

CONTACT​

Bagger-Nielsen ApS

Svalehøjvej 10 

DK – 3650 Ølstykke 

T: +45 7020 7633

F: +45 7020 7603

info@bagger-nielsen.dk

CVR: 28689217

Privatlivs- og persondatapolitik

​SENESTE NYHEDER​

Kabelbeskyttelse til Banen

PMA beskyttelsesslanger er godkendt af Banedanmark

Læs mere...

EN 45545

PMA kabelbeskyttelse er klar til EN 45545

Læs mere...

ONLINE SHOP TIL INSTALLATØRER

Nu er den i luften, vores nye webshop!!! BN-eltek.dk

Læs mere...

Skriv ​dig op til nyhedsbrev

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Find os på de sociale medier​

facebook   linkedin